Stadgar

1.2.2012

(godkända av två medlemsmöten 2011, inlämnade för godkännade till föreningsregistret)

1 § Namn och hemort
Föreningens namn är Helsingfors Segelsällskap r.f och dess hemort Helsingfors stad.

2 § Språk
Föreningens officiella språk är svenska.

3 § Verksamhetsändamål
Föreningens ändamål är att främja segelsporten, sprida kunskap i gott sjömanskap samt bereda medlemmarna möjlighet till aktivt båtliv.

4 § Verksamhet
För att förverkliga sitt ändamål arrangerar föreningen kappseglingar och andra seglingsevenemang, kurser, möten och övriga sammankomster. Föreningen upprätthåller ett båtregister samt övervakar båtarnas sjövärdighet och utrustning. Föreningen har rätt att äga och besitta fast egendom.

5 § Medelsanskaffning
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att uppbära medlems-, kaj- och hamn- samt andra liknande avgifter , mottaga donationer och understöd, uppbära räntor och dividender, uppbära ersättning för begagnandet av föreningens egendom samt genom att anordna insamlingar och lotterier.

6 § Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antagas seglingsintresserad person, som visat förtrogenhet med svenska språket. Undantag från språkbestämmelsen kan göras, om synnerliga skäl föreligger.Skriftlig ansökan om medlemskap riktas till styrelsen. Ansökan bör åtföljas av en rekommendation av två av föreningens medlemmar.

7 § Junioravdelningen
För främjande av segelsporten bland ungdomen och för att tillföra sällskapet yngre krafter är instiftad en junioravdelning, vars medlemmars rättigheter och skyldigheter upptas uti ett särskilt av sällskapet fastställt reglemente.

8 § Medlemskategorier
Föreningens medlemmar indelas i kategorierna juniormedlemmar, kadettmedlemmar, unga medlemmar, årsmedlemmar, familjemedlemmar, seniormedlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.

1. Juniormedlem - Medlem är juniormedlem till slutet av det kalenderår han eller hon fyller 19 år. Juniormedlem har närvarorätt vid föreningsmöten. Juniormedlem som fyllt 18 år har rösträtt vid föreningsmöten. Juniormedlem betalar nedsatt årsavgift.

2. Kadettmedlem - Person, som fyllt 20 år och som deltar första året i någon av HSS arrangerad seglings- eller annan kurs och ännu inte ansökt om annat medlemskap, kan antas som kadettmedlem. Kadettmedlemskapet gäller bara ett år. Efter året som kadettmedlem kan kadetten ansöka om egentligt medlemskap. (och är då befriad från inskrivningsavgift). Kadettmedlem har närvaro- men ej rösträtt vid föreningsmöten. Kadettmedlem har ej rätt till båtplats i Sällskapets hamnar ej heller nyttjorätt till uthamnarna. Kadettmedlem betalar nedsatt årsavgift.

3. Ung medlem - Medlem är ung medlem till slutet av det år han eller hon fyller 25 år. Också efter detta kan medlem, som uppvisar giltigt studieintyg från en studieinrättning i Finland eller utomlands, av styrelsen beviljas statusen av ung medlem. Studierna skall avses leda till en examen. Ung medlem har närvaro- och rösträtt vid föreningsmöten. Ung medlem betalar nedsatt årsavgift.

4. Årsmedlem - Till årsmedlem antas person från början av det kalenderår han eller hon fyller 26 år. Årsmedlem har närvaro- och rösträtt vid föreningsmöten. Årsmedlem betalar full årsavgift.

5. Familjemedlem - Till familjemedlem antas person, som är levnadspartner till års-, senior-, ständig eller hedersmedlem. Familjemedlem har närvaro- och rösträtt vid föreningsmöten. Familjemedlem betalar nedsatt årsavgift.6. Seniormedlem - Till seniormedlem antas person från början av det kalenderår han eller hon fyller 66 år. Seniormedlem har närvaro- och rösträtt vid föreningsmöten. Seniormedlem betalar nedsatt årsavgift.

6. Seniormedlem - Till seniormedlem antas person från början av det kalenderår han eller hon fyller 66 år. Seniormedlem har närvaro- och rösträtt vid föreningsmöten. Seniormedlem betalar nedsatt årsavgift.

7. Ständig medlem - Till inkallad ständig medlem kan styrelsen kalla person, som bidragit till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlem, som uppfyllt villkoren i 20 §, blir ständig medlem. Ständig medlem har närvaro- och rösträtt vid föreningsmöten. Ständig medlem är befriad från erläggandet av årsavgift.

8. Hedersmedlem - Till hedersmedlem kan föreningsmöte kalla person, som i hög grad bidragit till förverkligandet av föreningens ändamål. Valet, som bör omnämnas i möteskallelsen, bör stödas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Hedersmedlem är befriad från erläggandet av årsavgift. Hedersmedlem, som varit kommodor för föreningen, kan kallas till hederskommodor.
Styrelsen har rätt att efter den 1.1.2012 föreslå modifieringar av de gamla eller fastställandet av nya medlemskategorier för höstmötets godkännande utan att dessa fastställs separat i HSS stadgar.

Års- och inskrivningsavgifternas storlek för de olika medlemskategorierna fastställs av höstmötet. Styrelsen har rätt att efter den 1.1.2012 föreslå modifieringar av de gamla eller fastställandet av nya medlemskategorier för höstmötets godkännande utan att dessa fastställs separat i HSS stadgar.


9 § Uteslutning av medlem
Styrelsen kan utesluta medlem som bryter mot dessa stadgar, missbrukar föreningens flagga eller på annat sätt skadar föreningen eller dess anseende. Över dylikt beslut har den uteslutna rätt att besvära sig genom att skriftligt inom två veckor från delgivning av styrelsens beslut yrka på att ärendet hänskjuts till föreningsmöte. För att kullkasta styrelsens uteslutningsbeslut krävs 2/3 röstmajoritet på föreningsmötet.
Styrelsen bör utesluta medlem, som under två på varandra följande år underlåtit att erlägga sina medlemsavgifter.

10 § Styrelse och funktionärer
Föreningens verksamhet leds av en styrelse med följande sammansättning: Styrelsens ordförande kallas föreningens kommodor och utses för ett år i sänder. Kommodoren biträds av två vicekommodorer, varav den ena skall ansvara för den sportsliga verksamheten och den andra för föreningens förvaltning. Vicekommodorerna utses av höstmötet för två år i sänder och de kan omdelbart åter väljas.
Därutöver består styrelsen av sex medlemmar valda på tre år så, att två medlemmar avgår varje år. Dessa kan inte omedelbart återväljas. Om styrelsemedlem avgår under mandatperiod skall en ersättare väljas för återstoden av ifrågavarande mandatperiod. Sådan styrelsemedlem kan omedelbart återväljas.
Styrelsen är beslutför, när minst fem medlemmar är närvarande. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och intendent. För att sköta särskilda uppdrag utser höstmötet ytterligare följande funktionärer:

 • Två revisorer och en revisorsuppleant. Revisorerna utses på två år så att den ena årligen står i tur att avgå. Revisorsuppleant väljs för ett år i sänder.

 • En juniorchef för att leda juniorernas verksamhet.

 • En klubbmästare för att organisera samkväm och fester.

 • En hamnkapten för att svara för ordningen i båthamnen. Styrelsen kan vid behov utse ytterligare funktionärer och även anställa avlönad personal.

11 § Nämnder och kommittéer
För kappseglingsverksamheten utser höstmötet en seglingsnämnd bestående av en ordförande och ett av höstmötet fastställt antal övriga medlemmar. Därjämte utser höstmötet ett nödigt antal prisdomare för att biträda nämnden i dess arbete.
För besiktningen av båtar utser höstmötet en besiktningsnämnd, vars medlemsantal fastsställs på höstmötet.
För att förbereda personvalen vid följande höstmöte utser höstmötet en valkommitté bestående av 3-5 medlemmar. Valkommittén bör senast tre veckor före höstmötet ge sitt förslag till styrelsen.
Övriga nämnder, kommittéer och arbetsgrupper tillsätts av styrelsen.

12 § Namnteckning

Föreningens namn tecknas av kommoderen tillsammans med någondera av vicekommodorerna, sekreteraren eller skattmästaren eller av någondera av vicekommodorerna tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

13 § Verksamhetsår, bokslutsperiod, föreningsmöte, möteskallelse
Föreningens verksamhetsår och bokslutsperiod sammanfaller med kalenderåret. Under bokslutsperioden skall två ordinarie möten hållas så, att höstmötet hålles inom november månad och vårmötet inom mars månda. Därutöver kan extra möten sammankallas när styrelsen finner det påkallat eller minst 20 medlemmar eller en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen yrkat därpå.
Kallelse till föreningsmöte delges medlemmarna tidigast 4 veckor och senast 10 dagar före mötet antingen genom annons i en i Helsingfors dagligen utkommande svenskspråkig tidning eller genom brev till samtliga medlemmar under den adress som finns angiven i medlemsregistret.

14 § Ordinarie föreningsmöten
Höstmötet
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 

 1. Verksamhetsplanen för följande kalenderår.

 2. Seglingsprogrammet för följande kalenderår. 

 3. Års- och inskrivningsavgifternas storlek och budgeten för följande kalenderår. 

 4. Val av kommodor, vartannat år två vicekommodorer och val av andra styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, val av revisorer och de funktionärer som enligt stadgarna skall utses av höstmötet.  

 5. Val av medlemmar i nämnder, som enligt stadgarna skall utses av höstmötet. 

 6. Utdelning av vandringspris och utmärkelsetecken. 

 7. Övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen.

Vårmötet
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Årsberättelsen för föregående verksamhetsår. 

 2. Fastställande av bokslutet på basen av revisorernas berättelse. 

 3. Beviljande av ansvarsfrihet för föregående styrelse. 

 4. Övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen.

15 § Mötesprocedurer
Som ordförande vid föreningsmöte fungerar kommodoren eller vid förfall för honom person som väljs av mötet. För mötet väljs en sekreterare, två rösträknare samt två protokolljusterare.
Vid föreningsmöte har varje medlem, som fyllt 18 år, en röst och där inte annorlunda stadgats avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Samtliga omröstningar sker genom öppen omröstning, såvida ingen av de närvarande yrkar på sluten omröstning.

16 § Båtregister
I föreningens båtregister upptas båtar vilkas innehavare är medlemmar i föreningen. Båt bör uppfylla gällande besiktningsbestämmelser för nöjesfarkoster.
I båtregistret införd båt, som genomgått vederbörlig besiktning, har rätt att föra föreningens flagga samt övriga igenkänningstecken i enlighet med reglemente som fastställs av föreningsmöte.

17 § Reglementen och direktiv
Föreningsmöte har utöver vad som omnämnts i dessa stadgar rätt att inom ramen för föreningens verksamhetsändamål fastställa reglementen och direktiv, vilka gäller samtliga medlemmar till efterrättelse.
Därutöver har styrelsen rätt att utfärda direktiv som hänför sig till den löpande verksamheten.

18 § Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vid vartdera mötet krävs, att minst 3/4 av de avgivna rösterna är ense om beslutet.

19 § Upplösning
Beslut om upplösning av föreningens sker vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vid vartdera mötet krävs, att minst 3/4 av de avgivna rösterna är ense om beslutet. Vid upplösning av föreningnen skall beslut om fördelningen av dess tillgångar fattas vid det senare mötet. Beslutet, som fattas med enkel majoritet, bör ske med beaktande av segelsportens intressen och viljan att bevara dess och föreningens historia. Tillgångarna skall tillfalla annat registrerat svenskspråkigt segelsällskap i södra Finland, segelsportens centralorganisation eller lämpligt museum.

20 § Övergångsstadganden
För person som antagits som medlem, innan dessa stadgar blivit registrerade (stadgeändringen registrerad den 14.11.1989), förblir 15 § 3 mom. i de senast godkända stadgandena i kraft. Sagda moment lyder sålunda: "Medlem som på en gång erlägger eller utan avbrott erlagt stadgad full avgift för tjugodem år är för framtiden befriad från erläggande av årsavgift."
Ovan avsedd medlem benämnes ständig medlem.

21 § Lagtillämpning
Där inte annat nämnts i dessa stadgar, iakttas bestämmelserna i gällande föreningslag och därtill avgivna förordningar.